Search
Filters
Close

Leveringsvoorwaarden

Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van BikeGigant. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.

2. Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.


Aanbiedingen / Betalingen:

3. Aanbiedingen door BikeGigant gedaan zijn vrijblijvend. Voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op de Site van BikeGigant is BikeGigant op geen enkele wijze aansprakelijk. BikeGigant.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

4. De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en rijklaar maken maar exclusief verzendkosten.

5. Betaling dient te geschieden bij aflevering, per pin, contant of per Ideal.
Op verzoek van de klant kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.
Het bankrekeningnummer volgt bij de bevestiging.
Wij rekenen geen extra kosten voor contante betalingen.


Overeenkomst:

6. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van BikeGigant is vermeld en dit door BikeGigant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

7. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door BikeGigant. BikeGigant is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BikeGigant u dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

8. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al het geen op grond van de overeenkomst van BikeGigant verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.

9. BikeGigant heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door U dit schriftelijk mede te delen en zonder dat BikeGigant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. BikeGigant is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.


Levering:

11. De levering van de fiets(en) geschiedt van maandag t/m vrijdag door een koerier.

12. De fiets(en) kan ook worden opgehaald, dit kan van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en zaterdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur 

13. De geleverde fietsen door BikeGigant zijn volledig afgemonteerd en gereed voor gebruik. Bij bezorging worden de pedalen gemonteerd en het stuur recht en op hoogte gezet door de koerier.
Voor deze service worden geen extra kosten berekend.

14. De verzendkosten worden inclusief uw bestelling aan de koerier voldaan. Het tarief staat op de site van BikeGigant vermeld en wordt ook in de orderafhandeling vermeld, voor accessoires in combinatie met een nieuwe fiets worden geen extra verzendkosten berekend. 
Verzendkosten vindt u bij vraag en antwoord punt 9.

15. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BikeGigant hiervan in kennis te stellen en het bestelde direct met de koerier te retourneren.

16. BikeGigant is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht gebruik te maken van derden.

16a. Gebruikte fietsen kunnen alleen bezorgd worden in combinatie met een Ideal betaling. Bezorgkosten worden niet geretourneerd wanneer de fiets niet wordt afgenomen. Punt 15 van de leveringsvoorwaarden is ook op gebruikte fietsen van toepassing.


Garantie / Aansprakelijkheid:

17. BikeGigant hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Voor een aantal onderdelen zoals kettingen, tandwielen, binnen-buiten banden, pendalen en zadels is een beperkte garantie van kracht; die komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel zal de mening van BikeGigant doorslaggevend zijn. Garantie claims worden op afspraak afgehandeld in onze werkplaats te Apeldoorn.Tevens dient bij de garantie aanvraag een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Bikegigant, zijn voor uw rekening.
De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 7,00 per zending.
Als u niet in de gelegenheid bent om de fiets naar ons toe te brengen, is er een mogelijkheid dat de koerier de fiets bij u ophaald en terug brengt, de kosten hiervan zijn € 60,00.

18. Voor de fabrieksgarantie kunt u terecht bij elke dealer van het betreffende merk (als het bijv. een frame breuk betreft).Dealers zijn dit niet verplicht. De garantie op lopende en draaiende delen geven wij zelf en deze kunt u dus ook alleen bij ons verhalen. Mocht u het ergens anders laten repareren dan vervalt de garantie op dat onderdeel, kosten van eventuele reparaties van derden worden niet door ons vergoedt. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BikeGigant de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


19. BikeGigant is niet aansprakelijk voor de door de klant zelf foutief bestelde framematen en accessoires. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver Indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

20. Bikegigant staat ingeschreven bij de kamer van koop handel te Apeldoorn onder nummer 08135306 BTW nr NL8144.89.242.B01.

20a. Op gebruikte fietsen vanaf € 150 heeft u twee maanden garantie met uitzondering van slijtage gevoelige onderdelen. Wanneer er een defect optreedt en u gebruik wilt maken van uw garantie periode, dient u bij ons terug te komen. 


Communicatie:

21. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BikeGigant, dan wel tussen BikeGigant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BikeGigant niet aansprakelijk.

22. De aansprakelijkheid voor, via BikeGigant.nl afgesloten diefstalverzekering, ligt bij Unigarant N.V. en Enra Verzekeringen B.Vbr> 

Toepasselijk recht:

23. Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen, als mede op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

24. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.